Naše partnerice

Od svog osnutka 2007. godine, Ekumenska inicijativa žena podržala je 155 ženskih organizacija i organizacija pod vodstvom žena u regiji. Upoznajte one čiji smo rad podržali tijekom 2022.:

Hrvatska

Intero centar

Osnažiti i educirati žene kako bi uz novostečena znanja i dobivenu sigurnost mogle postati mentorice i voditeljice grupa za osnaživanje mladih djevojaka „Superwoman“.

Rijeka

LUČ za dijalog i nenasilje

Podići otpornosti organizacije kako bi joj se omogućio kontinuitet u radu i nesmetani uvjeti za interakciju među mirovnim aktivistima.

Berak

Medijacijski centar MSvijet

Razvijati znanja i vještine nastavnika u području rješavanja sukoba kroz novostvoreni alat za korištenje u učionici.

Osijek

RAND Regionalna adresa za nenasilno djelovanje

Dijeliti i razmijeniti najbolje prakse s mirovnim aktivistima na terenu u području nenasilja i međureligijskog dijaloga kako bi se doprinijelo jačanju mirovnog pokreta u regiji.

Sesvete

Svjetski molitveni dan Hrvatska

Dijeliti i razmijeniti najbolje prakse s mirovnim aktivistima na terenu u području nenasilja i međureligijskog dijaloga kako bi se doprinijelo jačanju mirovnog pokreta u regiji.

Zagreb

U dobroj vjeri/In bona fide

Istražiti ulogu vladinog i nevladinog sektora u prevenciji i suzbijanju seksualnog nasilja u svrhu jačanja međusektorske suradnje, te socijalnog i ekonomskog osnaživanja žena.

Zagreb

Udruga duhovnost osječkih studenata Duhos

Dijeliti i razmijeniti najbolje prakse s mirovnim aktivistima na terenu u području nenasilja i međureligijskog dijaloga kako bi se doprinijelo jačanju mirovnog pokreta u regiji.

Osijek

Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske

Upoznati se i surađivati s institucijama i nacionalnim mrežama uključenima u pružanje potpore ženama, žrtvama nasilja u Sjevernoj Makedoniji, kao i predstaviti novo razvijeni interaktivni alat za mapiranje.

Split

Bosna i Hercegovina

Humanitarna organizacija Alfa

Omogućiti Romima pristup informacijama i obrazovanju, kao i podići razinu kritičkog mišljenja u promicanju poštivanja ljudskih prava žena kako bi se ojačali njihovi kapaciteti za borbu protiv diskriminacije, rasizma i ksenofobije.

Bihač

Kulturni centar Karneol

Ojačati mentalno zdravlje osoblja uz nadzor psihoterapeuta i pristup novim tehnikama za otkrivanje i promjenu negativnih obrazaca ponašanja kako bi se osoblje motiviralo da se usredotoči na osobni rast, razvoj i dobrobit.

Zenica

NVO Udruženje građanki Grahovo

Osigurati nesmetan rad službi za podršku udruge ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja kroz neophodne popravke sustava grijanja centra nakon štete nastale od poplave.

Grahovo

Organizacija Glas žene Bihać

Pojačati glasove žena na temu mira i pomirenja kao društveno i politički relevantnih aktera kroz nove vještine i povećano samopouzdanje za sudjelovanje u javnoj areni.

Bihač

TPO Fondacija

Održati online školu Feminizam i religija koju vode istaknute feminističke teologinje i znanstvenice iz regije kako bi se promicalo međureligijsko učenje i razumijevanje kroz dekonstrukciju patrijarhalnih rodnih modela.

Sarajevo

Udruženje građana Fojničani

Dijeliti i razmjenjivati najbolje prakse s mirovnim aktivistima na lokalnom nivou u području ekumenskog i međureligijskog dijaloga kako biste pridonijeli jačanju mirovnog pokreta u regiji.

Maglaj

Udruženje građana Teatar kabare

Spriječiti stereotipe i predrasude među mladima kroz jačanje temeljnih životnih vještina temeljenih na kritičkom mišljenju, empatiji i načelima nenasilne komunikacije te prezentiranja društvenih problema kroz umjetnički izričaj.

Tuzla

Udruženje Lan

Podići svijest žena i djevojaka o preprekama koje im onemogućuju profesionalni razvoj i napredovanje temeljenim na stereotipima, predrasudama i diskriminaciji kako bi ostvarile svoj puni potencijal.

Bihać

Udruženje Nova žena

Napraviti i razvijati web stranicu kako biste povećali vidljivost aktivnosti organizacije u zajednici i među potencijalnim financijerima i partnerima.

Semizovac

Udruženje Novi put

Pružiti izravnu psiho-socijalnu podršku ženama i djevojčicama u ruralnim područjima žrtvama nasilja putem internetskih i uličnih kampanja te seminara za poticanje prijavljivanja nasilja i pristupa pravdi.

Mostar

Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine Leptir

Povećati samopouzdanje među djevojčicama i majkama s invaliditetom kako bi se pozabavili poslijeratnom traumom, izgradili grupnu koheziju, sigurnost i mehanizme podrške i zagovarali lokalne vlasti da smanje ratnu retoriku tako da se podigne svijest o individualnoj odgovornosti za izgradnju mira.

Srebrenica

Udruženje Samostalan korak

Povećati svijest i pristup mentalnom zdravlju i psihosocijalnoj podršci za žene u riziku kako bi se riješila prevalencija sindroma izgaranja među volonterima koji rade s osobama s invaliditetom tijekom pandemije.

Vogošća

Udruženje za dijalog u porodici i društvu Mali koraci

Dijeliti i razmjenjivati najbolje prakse s mirovnim aktivistima na terenu u području nenasilja i međureligijskog dijaloga kako biste doprinijeli jačanju mirovnog pokreta u regiji.

Sarajevo

Udruženje za društveno istraživanje Global Analitika

Podići društvenu svijest o nasilju nad ženama i o glavnoj ulozi koju društvo i muškarci imaju u njegovoj prevenciji kroz javnu kampanju, forum teatar i ulične akcije.

Sarajevo

Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet

Pružiti podršku ženama u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i burnout-a kroz treninge kako bi se poboljšao položaj žena u društvu.

Mostar

Udruženje Zaboravljena djeca rata

Izvedba predstave „U ime oca“ kako bi se prenijela iskustva djece rođene kao posljedica ratnog seksualnog nasilja i silovanja i probudila svijest o njihovoj diskriminaciji u društvu.

Sarajevo

Udruženje žena Bubamara

Ojačati žene novim vještinama i alatima za samozapošljavanje, te uspostaviti centar za žene kako bi se osigurao dugoročni prostor u kojem se mogu sastajati, razmjenjivati znanja i vještine te zajedno raditi na izgradnji svoje budućnosti.

Banja Luka

Udruženje žena Derventa

Istražiti ulogu vladinog i nevladinog sektora u prevenciji i suzbijanju seksualnog nasilja u svrhu jačanja međusektorske suradnje, te socijalnog i ekonomskog osnaživanja žena.

Derventa

Udruženje Žena i porodica

Pristup novim praksama i vještinama s ciljem ekonomskog osnaživanja žena, kroz susrete sa srodnim organizacijama u multietničkim sredinama u Srbiji.

Bosanksa Gradiška

Udruženje žena Jadar Konjević Polje

Osnažiti žene u borbi protiv obiteljskog nasilja, kao I raditi na prevenciji kroz mobilizaciju građana, te održavanje radionica i javnih akcije.

Bratunac

Udruženje žena Li-Woman

Primjena novih znanja među članicama udruge o emocionalnom jačanju, opuštanju i timskom radu kroz trening psihosocijalne podrške zbog otuđenosti i opterećenosti pandemijom i političkom situacijom u regiji.

Livno

Udruženje žena Mozaik kultura i tradicija

Podizati samopouzdanje i kapacitete nezaposlenih žena iz ruralnih područja kroz obuke i studijsko putovanje kako bi započele prihodovne aktivnosti oko proizvodnje i prodaje meda i ljekovitog bilja.

Kakanj

Udruženje žena NERA

Podržati majke i njihovu odraslu djecu koja žive s teškim invaliditetom u ruralnim zajednicama kroz posebno razvijen program samozbrinjavanja uz obrazovnu podršku.

Konjic

Udruženje žena Priroda Bratunac

Podizati otpornost organizacije: izrada novog strateškog plana organizacije, povećati vidljivost i organizacijske kapaciteti te povećati znanja i vještina osoblja i menadžmenta.

Bratunac

UŽ SEKA Goražde

Ulagati u vizualni identitet organizacije i podizati kapacitete osoblja kako bi se osigurala kvaliteta rada i pružanje kontinuirane podrške ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Goražde

Youth for Peace

Razviti vještine mladih u Bosni i Hercegovini za vođenje konstruktivnog i otvorenog međureligijskog dijaloga i vjerskog opismenjavanja.

Sarajevo

Sjeverna Makedonija

Asocijacija za građansku toleranciju i saradnju (AGTIS)

Smanjiti negativne učinke krize Covid-19 osnaživanjem žena i djevojaka u ruralnim zajednicama za stjecanje informatičkih vještina potrebnih za zapošljavanje te provoditi kampanje e-pismenosti.

Prilep

EcHO Edukativna Humanitarna Organizacija

Educirati mlade koji njeguju  i održavaju štetne obrasce ponašanja u međusobnim odnosima, kako bi prepoznali i djelovali na prevenciju vršnjačkog nasilja u svojim zajednicama, mijenjajući stavove, svijest i ponašanja.

Štip

Udruženje Sinteza-Larisa

Educirati žene o pitanjima rodne ravnopravnosti i rodne diskriminacije žena u ruralnim zajednicama, čime se podiže razina opće svijesti.

Prilep

Udruženje Doverba-Kumanovo

Ojačati proces izgradnje mira i pomirenja među učenicima različitih etničkih zajednica kroz suradnju, neverbalnu i verbalnu komunikaciju te umjetnost, vještine posredovanja i medijacije.

Kumanovo

Udruženje multikulturne integracije Inkluzija

Dijeliti i razmjenjivati najbolje prakse s mirovnim aktivistima na terenu u području nenasilja i međureligijskog dijaloga kako biste doprinijeli jačanju mirovnog pokreta u regiji.

Ohrid

Srbija

Udruženje žena Lav

Rast organizacije kroz razmjenu znanja i vještina sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj te izrada Memoranduma o suradnji sa Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu u Hrvatskoj.

Pirot

Udruženje građana Svet reči

Osvijestiti srednjoškolce o rodno uvjetovanom nasilju i nasilju u odnosima mladih kroz formiranje mreže vršnjačke podrške.

Velika Plana

Udruženje građana Romani cikna

Podići osobne i kolektivne kapacitete mladih Romkinja da prepoznaju i odupru se zamkama trgovine ljudima i eksploatacije kroz radionice, akcije zagovaranja na društvenim mrežama i formiranje Kluba Romkinja i Romkinja.

Kruševac

Dečiji centar

Podizati vještine i samopouzdanje djevojaka iz manjinskih i društveno marginaliziranih zajednica kroz treninge, psihološku i tehničku podršku kako bi se ukazalo na važnost obrazovanja od strane istaknutih lokalnih žena koje su unatoč nepovoljnom položaju, postigle osobni i profesionalni uspjeh.

Zaječar

Alternativni centar za devojke

Održati dvodnevni on-line trening za aktivistice o aspektima digitalne sigurnosti i privatnosti.

Kruševac

Crna Gora

Otvoreni Centar Bona Fide

Animirati javnost i medije na potrebe migranata na tzv. „Balkanskoj ruti“ radi rješavanja predrasuda i stereotipa te povećanja empatije u društvu u cjelini prema izbjeglicama i migrantima, posebice među mladima.

Pljevlja

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

Jačati otpornost organizacije kako bi se omogućilo održavanje ureda i neometan nastavak podrške preživjelima/žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Podgorica

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje

Poboljšati zaštite žena koje su preživjele rodno uvjetovano nasilje i jačati institucionalni odgovor policije i pravosuđa.

Bijelo Polje

Kosovo

Gruaja Fermere

Uspostavljati i jačati suradnju sa srodnim organizacijama koje djeluju u Sjevernoj Makedoniji s ciljem izgradnje znanja, razmjene praksi i ukidanja izolacije zbog viznog režima koji ograničava putovanje građana Kosova u regiju.

Orahovac

NGO Women's Network Qeliza

Doprinositi stvaranju jednakih mogućnosti za mlade žene na tržištu rada podizanjem svijesti o pravima i diskriminaciji žena kroz zagovaračku kampanju za promicanje njihovog profesionalnog napredovanja.

Đakovica
crossmenuchevron-down